Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem okresu, miejsca i czasu tego korzystania. Upoważnienie przybiera zwykle postać umowy licencyjnej. W praktyce strony w sposób niejasny regulują zakres czasowy i terytorialny licencji. W rezultacie może to prowadzić do trudności interpretacyjnych.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 prawa autorskiego, jeżeli strony nie postanowią inaczej, umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Jeżeli zatem strony nie uzgodnią w umowie zakresu terytorialnego licencji, należy przyjąć, że będą miały zastosowanie postanowienia ustawy.

Ustawowa regulacja budzi jednak wątpliwości co do skutków, które licencja może wywierać poza granicami kraju. Należy się zatem zastanowić, czy regulacja ta nie przekracza kompetencji polskiego ustawodawcy. Wydaje się, że kwestia zakresu terytorialnego w dużej mierze stanowi przedmiot prawa międzynarodowego.

Nurtujące jest również, czy w braku precyzyjnych postanowień umownych, w sytuacji kiedy licencjobiorcą jest podmiot zagraniczny, licencja dotyczy wyłącznie kraju, w którym siedzibę ma licencjobiorca czy też może on korzystać z licencji również na terenie Polski. Interpretacja powyższego problemu w takiej sytuacji będzie należała do organu rozstrzygającego spór zaistniały pomiędzy stronami.

Kolejną bardzo ważną kwestią w umowach licencyjnych jest określenie granic czasowych licencji. Zasadą jest, że umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu przez pięć lat, po czym wygasa. Również w tej sytuacji strony mają możliwość określić czas trwania licencji w umowie. Zatem w razie braku odmiennej regulacji umownej licencja obowiązywać będzie przez ustawowy okres pięciu lat od umowy.

Przepisem prawa autorskiego, mającym istotne znaczenie w kwestii okresu obowiązywania licencji, jest art. 68 regulujący wypowiedzenie umowy licencyjnej. Zgodnie z nim, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

Możemy mieć do czynienia z zawarciem umowy na:

• czas oznaczony nie dłuższy niż pięć lat - umowa wygasa po upływie pięciu lat,

• czas oznaczony dłuższy niż pięć lat - po upływie tego okresu umowa przekształca się w umowę na czas nieoznaczony (czas nieoznaczony - umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem umownych terminów wypowiedzenia).