Użytkownicy wieczyści za korzystanie z oddanej im przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej uiszczają coroczne opłaty. Gdyby otrzymali nieruchomość w drodze przetargu, pierwszą opłatę płacą jednorazowo, nie później niż do zawarcia umowy o oddanie jej w użytkowanie wieczyste.

Stawki procentowe

Użytkownicy wnoszą opłaty za cały rok z góry do 31 marca każdego roku. Aby wpłacić ją w innym terminie, należało do 17 marca złożyć wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty. Wysokość tzw. pierwszej opłaty, opłat rocznych, bonifikat i sposób zapłaty opłat ustala się w umowie między użytkownikiem a Skarbem Państwa.

Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustalana jest według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość pierwszej opłaty wynosi od 15 proc. do 25 proc. tej ceny, natomiast wysokość stawek procentowych opłaty rocznej zależy od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Na przykład za oddane na cele rolne lub mieszkaniowe wynosi 1 proc. ceny, a na działalność turystyczną 2 proc. ceny gruntu.

Może się zdarzyć, że już po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z niej, co z kolei spowoduje zmianę celu i stawki procentowej opłaty rocznej. Wysokość opłaty może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku.

Procedura ustalania wysokości stawki rocznej może jednak ulec zmianie. Na przykład stawka procentowa może zostać podwyższona zarządzeniem wojewody, ale tylko przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste.

50-procentowa bonifikata

Można starać się też o 50-proc. bonifikatę pierwszej opłaty oraz opłat rocznych. Może to mieć miejsce na przykład wówczas, gdy nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków. Bonifikata przysługuje, gdy dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku niż ten, za który ma być wniesiona. W tym przypadku chodzi o nieruchomość, która wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe.

Osoby mające prawo do bonifikaty oraz spółdzielcze prawa do lokali korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynku. Wysokość opłaty corocznej może być aktualizowana, ale nie częściej niż raz w roku, gdy wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

WYSOKOŚĆ OPŁATY

0,3 proc. - ceny nieruchomości przeznaczonej na cele obronności, pod budowę obiektów sakralnych, na działalność charytatywną,

1 proc. - ceny nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, mieszkaniowe i działalność sportową,

2 proc. - ceny nieruchomości przeznaczonej na działalność turystyczną,

3 proc. - ceny za pozostałe nieruchomości gruntowe.

Podstawa prawna

• Art. 62 - 88 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).