Od 27 lutego 2008 r. obowiązują nowe zasady przyznawania uprawnień do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Wtedy to bowiem weszło w życie rozporządzenie z 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych (Dz.U. nr 31, poz. 189) oraz z 25 lutego 2008 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz.U. nr 31, poz. 190).

Resort pracy musiał opracować nową procedurę, gdyż od 1 stycznia 2008 r. zmieniły się zasady zdobywania uprawnień zawodowych w obrocie nieruchomościami określone w ustawie z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 173, poz. 1218). Zlikwidowany został m.in. egzamin dla kandydatów na pośredników. Licencję przyznaje obecnie minister infrastruktury po spełnieniu przez kandydata warunków określonych w art. 182 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Konieczny wniosek

Zgodnie z nowymi przepisami kandydat na pośrednika nieruchomości musi złożyć do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o nadanie licencji (wzór wniosku określony jest w załączniku rozporządzenia). Należy go złożyć najpóźniej na 40 dni przed wyznaczonym przez ministra terminem postępowania kwalifikacyjnego. Do wniosku trzeba dołączyć komplet dokumentów, które będą potwierdzały, że kandydat spełnia konieczne do otrzymania licencji wymagania określone przez ustawę, dwie fotografie, dziennik odbytych praktyk oraz dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie jednoetapowe. Resort infrastruktury sprawdzi najpierw kompletność dokumentów, a następnie przekaże je komisji kwalifikacyjnej, jeśli nie będzie w nich uchybień. Komisja zbada, czy kandydat spełnia wymogi określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i sporządzi odrębny protokół dla każdego kandydata. Przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego przekaże je ministrowi infrastruktury, który wydaje świadectwo nadania licencji zawodowej z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Najpierw praktyki

Przed złożeniem wniosku o nadanie uprawnień do wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości kandydat musi odbyć obowiązkowe, sześciomiesięczne praktyki. Może je organizować wyłącznie osoba, która w ciągu trzech lat przed dniem rozpoczęcia takich praktyk prowadziła działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Na wniosek kandydata wydaje ona dziennik praktyk.

W trakcie zajęć praktykant powinien samodzielnie sporządzić szczegółowy opis transakcji, począwszy od rozmowy z zamawiającym poprzez samodzielne sporządzenie projektu umowy pośrednictwa, aż do sfinalizowania transakcji. Musi także opracować plan zarządzania nieruchomością i zapoznać się z czynnościami zarządcy przed podpisaniem umowy i związanymi z obsługą techniczną budynku. Dzięki praktykom poznaje również formy organizacyjno-prawne, w jakich pośrednicy nieruchomości mogą prowadzić swoją działalność.

Po zakończeniu praktyk prowadzący potwierdza realizację ich programu w dzienniku. Przedtem jednak organizator takich zajęć sprawdza praktyczne przygotowanie praktykanta do wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości (na podstawie sporządzonego opisu transakcji albo planu zarządzania).

Mniej pośredników

Ponieważ postępowanie kwalifikacyjne zostało ograniczone do jednego etapu, czas prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie o nadanie licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami nieco się skróci. Według departamentu nieruchomości i planowania przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury postępowanie kwalifikacyjne jednak musi zostać przeprowadzone przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną, która działa w terminach wyznaczonych przez ministra infrastruktury. Powoduje to zachowanie zasady składania wniosków o nadanie licencji na wybrany przez kandydata termin postępowania kwalifikacyjnego, najpóźniej na 40 dni przed terminem tego postępowania.

Nowe regulacje dotyczące uzyskiwania licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami ułatwiają dostęp do tych zawodów. Natomiast fakt, że Państwowa Komisja Kwalifikacyjna nie będzie przeprowadzała sprawdzenia wiedzy i umiejętności, które powinny zostać nabyte przez kandydatów do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości w formie egzaminu, niesie ze sobą pewne ryzyko. Jednakże należy podkreślić, że Państwowa Komisja Kwalifikacyjna dokonuje sprawdzenia, czy kandydat spełnił wymogi określone w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), które ustawodawca uznał za wystarczające do wykonywania powyższych zawodów.

Resort infrastruktury informuje, że 27 lutego 2008 r. (w Dzienniku Ustaw nr 31) zostały opublikowane dwa rozporządzenia ministra infrastruktury: z 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych (poz. 189) oraz z 25 lutego 2008 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (poz. 190), które weszły w życie z dniem ogłoszenia. W związku z powyższym od kwietnia rozpoczynają się postępowania kwalifikacyjne w tym trybie.

Opłata za licencję 250 zł wynosi opłata za postępowanie kwalifikacyjne na pośrednika nieruchomości