VoIP to w świetle prawa nic innego, jak standardowa usługa telekomunikacyjna. Co do zasady, w przypadku decydowania się na korzystanie z usług telekomunikacyjnych konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W przypadku VoIP taka umowa zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie umowy i postanowień regulaminu świadczenia usług przy procesie rejestracji.

Umowa przez kliknięcie

Podstawowym warunkiem skorzystania z usług telefonii internetowej jest zawarcie umowy z operatorem VoIP. Nie trzeba tutaj jednak podpisywać żadnych dokumentów - najczęściej wystarczy kliknąć przycisk akceptuję. Internauta musi złożyć zamówienie na stronie wybranego usługodawcy i wykonać doładowanie konta. Zamówienie usługi skutkuje przydzieleniem loginu i hasła dostępowego. Należy pamiętać, że złożenie zamówienia jest równoznaczne z otrzymaniem i akceptacją regulaminu oraz cennika udostępnionego na stronie internetowej operatora. Są one tak samo wiążące jak umowa.

Co do zasady, czas trwania umowy z operatorem VoIP jest nieoznaczony (chyba że strony umowy uzgodniły inny termin). Nie będzie to jednak przeszkadzało operatorowi w natychmiastowym rozwiązaniu umowy, gdy będziemy korzystali z usługi wbrew jej postanowieniom albo w sposób sprzeczny z prawem. Od korzystania z usługi możemy więc odstąpić w każdym momencie. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy umowa przewiduje określony termin wypowiedzenia.

Na co zwrócić uwagę

Akceptując umowę, zwróćmy uwagę: zgodnie z jakim prawem została sporządzona (np. umowa ze Skype podlega prawu Luksemburga). Jest to ważne chociażby dlatego, że wszelkie spory wynikające z umowy lub odnoszące się do niej mogą podlegać jurysdykcji sądu obcego państwa.

Operator VoIP nie może uzależniać zawarcia umowy od podpisania przez użytkownika umowy o świadczenie innych usług lub nabycia urządzenia u określonego dostawcy. Nie może nam też zabronić zawierania umowy z innym dostawcą i żądać udzielenia informacji lub danych innych niż te, na które pozwala prawo telekomunikacyjne (o ile polska ustawa będzie miała tutaj zastosowanie).

Bez gwarancji jakości usługi

W regulaminach świadczenia usług VoIP przeczytamy, czego nie możemy żądać od dostawcy usługi. Trudniej będzie nam znaleźć zapiski o obowiązkach, które można od niego bez problemu wyegzekwować. Pojawiają się nieprecyzyjne postanowienia, w których operatorzy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany (stosownie do możliwości technicznych). Decydując się na usługę VoIP powinniśmy zatem pamiętać, że operator nie ponosi odpowiedzialności za jej jakość. Może dołożyć starań, aby dostarczać usługę bez większych zakłóceń, jednak nie może zagwarantować, że wszystko będzie działać bez zastrzeżeń. Wynika to głównie z faktu, że rozmowy odbywają się często przez publiczne linie internetowe, a operator nie może mieć wpływu na przerwy w dopływie zasilania lub zakłócenia w działaniu usług internetowych.

Kłopoty z numerem 112

Dostawcy usług VoIP podkreślają również, że nie prowadzą informacji o numerach telefonicznych użytkowników usługi VoIP. Zdarza się również, że nie udostępniają połączeń z numerami telefonów alarmowych. Z drugiej strony, nawet jeśli dają takie możliwości, to i tak każą nam zaakceptować w regulaminie postanowienia, że nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za żadne szkody ani straty wynikające z zakłóceń w realizowaniu tego typu połączeń, zaś użytkownik akceptując umowę, jednocześnie zrzeka się wnoszenia roszczeń lub pozwów.

Co bardziej zrozumiałe, operatorzy VoIP uchylają się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikające z niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców, niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą którego użytkownik jest podłączony do sieci internetowej, czy korzystania z usługi przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła użytkownika.

Zmiana cennika i regulaminu

Operator musi poinformować nas z odpowiednim wyprzedzeniem o podwyższeniu cen usług. Musi to być jednak termin na tyle odległy, aby można było zapoznać się ze zmianami i dysponować odpowiednim czasem na podjęcie decyzji o ewentualnej zmianie dostawcy (co najmniej jeden miesiąc).

Operator VoIP musi dodatkowo powiadamiać abonenta o każdej zmianie w regulaminie świadczenia usług. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie zerwania lub wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa dostawcy usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

USŁUGI TELEFONII INTERNETOWEJ MOŻNA REKLAMOWAĆ

Tak jak przy tradycyjnych usługach telekomunikacyjnych, tak i w telefonii internetowej każdy użytkownik ma prawo reklamować niewykonaną lub nienależycie wykonaną usługę. Przedmiotem skargi do przedsiębiorcy może być równie dobrze nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu wykonanych rozmów. W piśmie reklamacyjnym, które można wysłać zwykłą pocztą lub mejlem, należy wskazać:

•  nasze imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,

•  przydzielony nam numer VoIP,

•  przedmiot reklamacji,

•  ewentualną, kwestionowaną kwotę wartości wykonanej usługi,

•  okoliczności reklamacji,

•  kwotę odszkodowania lub zwrotu innej należności.

Reklamacje powinny być wnoszone w terminie 14 dni, licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

JAKICH DANYCH MOŻE ŻĄDAĆ OD NAS OPERATOR VOIP

•  nazwiska i imion,

•  imion rodziców,

•  miejsca i daty urodzenia,

•  adresu miejsca zameldowania na pobyt stały,

•  numeru ewidencyjnego PESEL (w przypadku obywatela RP),

•  nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który jest obywatelem państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, numeru paszportu lub karty pobytu.

•  zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Za naszą zgodą operator może przetwarzać inne dane użytkownika w związku ze świadczoną usługą (w szczególności NIP, numer konta bankowego lub karty płatniczej, adres korespondencyjny użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych).