Z roszczeniem o naprawienie szkody mogą wystąpić do sądu w ciągu trzech lat od dnia, w którym dziecko zostało poszkodowane, bądź od dnia, w którym dowiedzieli się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jednak nie mogą tego zrobić później niż w ciągu dziesięciu lat od wprowadzenia produktu do obrotu.

Niebezpieczne zabawki

Aby zabawka została uznana za produkt niebezpieczny i poszkodowanemu dziecku przysługiwało odszkodowanie o naprawienie szkody, konieczne jest stwierdzenie, że produkt nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać uwzględniając jego normalne używanie. Chodzi tutaj o używanie związane ze zwykłym jego przeznaczeniem.

Do odpowiedzialności za szkodę, na podobnych zasadach jak producent zabawki, może zostać pociągnięty również wytwórca materiału lub surowca, z którego została ona wykonana. Przed zapłatą odszkodowania mogą się bronić wykazując, że wyłączną przyczyną szkody była wadliwa konstrukcja zabawki lub wskazówki producenta.

Natomiast producent nie odpowiada za szkodę wówczas, gdy właściwości niebezpieczne zabawki ujawniły się dopiero po wprowadzeniu jej do obrotu albo gdy nie mógł przewidzieć jej niebezpiecznych właściwości.

Z kolei rodzice poszkodowanego dziecka mogą wystąpić z kontrargumentami w stosunku do takiej obrony i udowadniać, że właściwości niebezpieczne wynikały jednak z przyczyny tkwiącej poprzednio w zabawce.

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent, który wprowadza zabawki na rynek, oraz sprzedawca rozprowadzający je nie mogą ograniczyć - np. zawierając umowę z konsumentem - odpowiedzialności za szkodę wówczas, gdyby produkt okazał się niebezpieczny. Nawet wówczas, gdyby zawarli taką umowę, to nie będzie ona ważna.

PRZYKŁAD: OCENA BEZPIECZEŃSTWA ZABAWKI

Producentowi zabawek nie wolno używać szkodliwych materiałów do wytworzenia go, ponieważ poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą za spowodowaną przez to szkodę.

O tym, czy zabawka jest bezpieczna, decydują informacje podane konsumentom w momencie wprowadzania jej do obrotu. Chodzi przede wszystkim o to, w jaki sposób została zaprezentowana na rynku oraz na jakie jej właściwości zwracał uwagę producent.

Ważne!

Zabawki nie można uznać za niebezpieczną tylko dlatego, że później na rynku pojawił się podobny produkt, lecz już ulepszony

Podstawa prawna

•  Art. 4491-449 11 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).