Nowa wersja Wytycznych wprowadza takie rozwiązania w zakresie kwalifikowania wydatków POKL, które usprawnią system realizacji i rozliczania projektów przez beneficjentów. Aby zapewnić większą elastyczność zasad dotyczących rozliczania wydatków, umożliwiono ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich projektu, doprecyzowano definicję personelu oraz cross-financingu, wskazano możliwości kwalifikowania dodatków do wynagrodzeń i zlecania usług, jak również wprowadzono wymagania dotyczące kwalifikowania uczestników do projektu. Zmianie uległy także zapisy określające utrzymywanie stanowiska pracy. Dokładniej opisane zostały również kwestie dotyczące trwałości projektu, a także przesunięcia w projektach.

Z punktu widzenia rozliczania wydatków, istotne jest, że do katalogu kosztów niekwalifikowanych dodane zostały składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przypadku wynagrodzeń personelu projektu.

Warto również pamiętać, że 10 marca 2008 r. dotychczasowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych zostanie zastąpiona nową wersją, która umożliwi wykazanie kosztów pośrednich, zgodnie z zasadami wynikającymi z zaktualizowanej wersji Wytycznych. W konsekwencji tych zmian doprecyzowano zapisy w szczegółowym budżecie we wniosku o dofinansowanie.

Co dzieje się w przypadku już ogłoszonych konkursów? Instytucja ogłaszająca konkurs ma możliwość weryfikacji, czy niezbędne jest wprowadzenie zmian do dokumentacji konkursowej. Jeśli takie zmiany okażą się konieczne, wszelkie informacje co do zakresu modyfikacji i terminu, od którego zmienione warunki konkursowe będą obowiązywały, muszą ukazać się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym oraz na stronach internetowych instytucji ogłaszającej konkurs.

Wszyscy beneficjenci, którzy chcieliby skorzystać ze środków dostępnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powinni zapoznać się z nowymi wzorami dokumentów oraz zmienionymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków - są one dostępne na stronie: www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Zmiana+Wytycznych+w+zakresie+kwalifikowania+wydatkow+w+ramach+PO+KL.htm.

PAWEŁ CHORĄŻY

dyrektor departamentu zarządzania europejskim funduszem społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego